Kostol sv. Jozefa


Kostol sv. Jozefa

 

Farský Kostol sv. Jozefa predstavuje výnimočnú stavbu. Jeho výstavba prebiehala v rokoch 1717 - 1726. Tento barokový chrám je osadený v súčasnosti v centrálnej časti obce, v období výstavby však ležal na jej okraji, pritom ale na kri-žovatke ciest vedúcich do Šaštína, Holíča, Mor. Sv. Jána, a cez Brodské na Moravu. Kostol má severojužnú orientáciu. Osobitnú pozornosť si zaslúži aj jeho architektonické riešenie. Hoci interiér a exteriér možno charakterizovať ako architektonicky a výtvarne chudobný, predsa neznámy architekt vtlačil kútskemu chrámu ojedinelý dispozičný výraz. Charakteristická preň je eliptická, na Slovensku zriedkavo sa vyskytujúca loď s vysokou kopulovitou klenbou s trojicami okien nad rímsou, ktorú dopĺňa tunelové presbytérium so sakristiami a panskými oratóriami po stranách. Takéto riešenie poukazuje na zámer majiteľov Holíčsko-Šaštínskeho panstva, kam Kúty patrili, navštevovať budúci kostol a bohoslužby v ňom. Otvorenou zatiaľ zostáva otázka, nakoľko bol inšpiračným vzorom kútskeho chrámu trinitársky kostol v Bratislave. Nejednoznačná zostáva aj celková pôvodná podoba kostola, keďže v roku 1726 nebola stále dostavaná dvojica veží a miesto, kde mali stáť, sa provizórne prekrylo namiesto škridly šindľom. Situované mali byť po bokoch presbytéria nad oratóriami.

K ich výstavbe však už nikdy neprišlo. Kostol tak zostal na vyše jedno storočie bez tohto dôležitého identifikačného prvku. A hoci sa už v 20. rokoch 19.storočia uvažovalo o dostavbe veže, k jej realizácii pristúpili až po roku 1837 v klasicistickom štýle. Situovaná je na priečelí kostola nad organovou emporou a má výšku 35,7 m. Hodiny na nej boli nainštalované v roku 1855. 

Z mobiliára kostola si pozornosť zasluhuje rozmerný obraz nad hlavným oltárom s ústredným motívom patróna chrámu sv. Jozefa na rukách s Jezuliatkom od Veroniky Kamily Planerovej. Architektonicky cenné sú bočné drevené barokové oltáre z roku 1733, pôvodne zasvätené Sv. Františkovi z Assisi a Panne Márii Nepoškvrnenej. Prvý z nich dalo vyhotoviť kútske bratstvo, teda náboženský spolok zasvätený sv. Františkovi, druhý tunajší zemania Juraj Baňovič s manželkou Annou Papánkovou. Dnes sú oltáre dedikované Božskému Srdcu a Panne Márii. Súčasťou lode kostola je pri pohľade k hlavnému oltáru na ľavo situovaná baroková kazateľnica. Na vrchole rezonančnej striešky je umiestnená socha sv. Jána Evanjelistu. Pendantom oproti je klasicistická mramorová krstiteľnica, nad ktorou je príznačne umiestnená baroková socha sv. Jána Krstiteľa. Na rozhraní lode a presbytéria je osadený zaujímavý barokový obraz menších rozmerov Panny Márie Snežnej. S týmto sviatkom (5. august) sa tradične spájajú tunajšie hody ako pripomienka položenia základného kameňa kostola. V zadnej časti lode sa nachádza spovednica a ďalší bočný oltár slúžiaci počas veľkonočných sviatkov ako Boží hrob. Terajší organ pochádza z roku 1985. Najcennejšiu súčasť kostolného mobiliára predstavuje strieborný, pozlátený kalich z roku 1612, ktorý pôvodne patril kláštoru na Hradisku pri Olomouci. 

 

Príbeh

„Kostol bol teda opatrený, vybavený ako sluší na nevestu Kristovu, ale nemal veže. Na to sa nemohli zmôcť Kúcania za celých 100 rokov. Pomohol Ferdinand V., cisár, patrón chrámu. Keď r. 1839 cestoval z Bratislavy zo snemu do Holíča, zbadal, že kútsky kostol nemá veže, vyzerá ako sýpka. Ihneď nariadil šaštinskému správcovi cisárskych majetkov, aby bola veža postavený, tak sa i stalo r. 1841. Správcom bol Adalbert Khade, zbožný človek, i faru dal pokryť škridlicou, predtým bola slamou krytá.“

Prevádzkové info: http://www.kuty.sk/cirkev/

 

Church of Saint Joseph

 

The Church of Saint Joseph in Kúty was built in 1717-1726 in baroque style. It stands in the centre of the village on the junction of roads to Holíč, Skalica, Bratislava and Břeclav. Interior and exterior are both quite poor in architecture and art, but its architectonic disposition of aisle and ball-shaped arch is interesting. Originally church should have had two towers, situated along sides of presbytery, but they have never been built. Current tower in classicism style was built in 1837 and its height is 37.5 metres. The large painting of Saint Joseph holding Little Jesus in his hands is dominant in the interior of the church. Other significant and precious objects are lateral altars from 1731 and 1733, pulpit, classicistic baptistery, modern organ from 1985 and small baroque image of Virgin Mary of the Snow. On her feast - 5th of August, the traditional feasts are celebrated in the village each year.

Ďalšie fotografie

Sprievodca obcou Kúty 2017

 
 

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: