Hasičská zbrojnica


Hasičská zbrojnica

 

Počiatky organizovanej protipožiarnej ochrany v Kútoch sa datujú do záveru 19. storočia. V súvislosti s veľkými požiarmi, ktoré Kúty postihli v rokoch 1858, 1861, 1872, 1877, 1878 a 1885, pristúpili v obci k založeniu hasičského zboru 31. júla 1885.

Hasičské skladisko bolo zriadené v zadnej časti zvonice. Tu vykonávali vždy v dobe od 4. mája (sv. Florián) do 1. októbra dvaja muži vystrojení prilbou, opaskom a halapartňou nočnú strážnu službu. Okrem toho sa členovia hasičského zboru účastnili cirkevných slávností na sv. Floriána a procesie na Božie Telo. V hasičskom skladišti boli uložené lopaty, háky, rebríky a dve striekačky – jedna ručná, druhá ťahaná koňmi. Cvičenia hasičov prebiehali v tomto období najčastejšie v nedeľu po nešporoch. V roku 1969 bola prístavba hasičského skladiska pri zvonici asanovaná a hasičský sklad sa provizórne presunul do bývalej obecnej „býčnice“ na Malom hliníku na Záhumní. Už v roku 1965 mali hasiči k dispozícii modernú striekačku a auto. V rokoch 1975 – 1976 bola vybudovaná nová hasičská zbrojnica nákladom 579 000,- Kčs v „akcii Z“. V tomto období (1964 – 2002) zastával post predsedu zboru Milan Orel, ktorý sa zaslúžil o zaktivizovanie mládeže, vytvorenie mládežníckych súťažných družstiev i ďalšie zabezpečenie potrebnej hasičskej techniky. V súčasnosti má dobrovoľný hasičský zbor okrem historickej striekačky za konský záprah k dispozícii Tatru 148, Aviu 30 a deväťmiestnu dodávku značky Opel. Zázemie predstavuje zrekonštruovaná a zmodernizovaná hasičská zbrojnica, ktorej oprava prebehla v roku 2012 s nákladom 343 760,- €. V priestoroch okrem zboru dobrovoľných hasičov, ktorý má 70 členov, sídli aj profesionálny Hasičská stanica Krajského riaditeľstva Hasičského záchranného zboru v Trnave. Predsedom DHZ je v súčasnosti p. Jakub Pavelka, podpredsedom – veliteľom p. Juraj Bílek.

Príbeh
„Z Kútov, d. 10. dec. 1862. Obec Kútska behom jednoho roku viac razí vyhorela, nie z neopatrnosti, lež zo zlosti ľudskej z podloženia ohňa. Hrubé podozrenie tlačí jednoho tunajšieho žida, ktorý, jako z vyšetrovania vysvitá, svoj chatrný majetok mal vo veľmi vysokej cene a na krátku dobu proti ohňu zabezpečený, a tak ho zyskuchtivosť primela k tomu. Podozrenie proti nemu rozmnožuje i jeho pred požiarmi nočné po dedine túlanie a tá okolnosť, že vždycky v blízkosti jeho stavänia už vybuchly zo striech nad výpustkami požiare, už zase boly nalezené podložené ohne; ktoréžto podozrenie je aj obecnou mienkou u ľudu zakorenené. Strach, hrúza a zúfalstvo obyvateľov, pres celý čas pokladania požiarov trvavšie, nedá sa opísať, tak že už v Kútoch obstávať nemožným sa byť zdalo, ani nikto si netrúfal na odpočinok nočný bezpečne sa položiť. Nočné varty nestačovaly, lež krom toho každý hospodár si musel dom svoj deň i noc strážiť. Po vyšetrovaní ale podozrelého, ktorý svoj zločin tvrdošijne tají, jakoby odsekol, prestaly, chvála Bohu, všetke požiare ...
Následkom nedbanlivého vymetania komínov kroz kominárov obec Kútska od záväzku kominárskeho bola odstúpila, od toho súc aj kroz slúžnovský úrad oslobodená, a predstavenstvo obecné, jako voľakedy predtým, samo pilne dohliadalo k domu, chodiac časami z domu do domu, aby každý hospodár sám poriadne vymetal a v čistom a bezpečnom stave udržiaval komíny svoje, nedbanlivého ale hospodára peňažite pokutovalo.“

 

Fire Station and Voluntary Fire Brigade

 

Fire brigade in Kúty was established in the times of Austro-Hungarian Empire on 31st of July 1885. Each year during the period between 4th of May and 1st of October two men held the night guard near the firemen storage which was situated near the Bell Tower. Members of the fire brigade also joined church celebrations on the Feast of St. Florian and the Feast of Corpus Christi. In 1975-1976 new fire station was built. Nowadays Voluntary Fire Brigade has 70 members and the chairman is Jakub Pavelka. The fire house, which was reconstructed and brought up to date in 2012, is the background for voluntary brigade but also the domicile of Fire House Kúty that belongs to Regional Office of Fire and Rescue Service in Trnava. 

Ďalšie fotografie

Sprievodca obcou Kúty 2017

 
 

Kontakt kúty.médiá:

Sme dostupní aj z týchto web adries:

 

 

 

2015 Rafaela s.r.o.

Powered by WebSupport Global

Ďalšie weby: