Nachádzate sa tu

       

Hudobné CD
Od východ suníčka

 

             Vážení priatelia tradičnej ľudovej kultúry a folklóru, dostáva sa Vám do rúk CD s príznačným názvom Od východ suníčka, predznamenávajúc snahu, s ktorou pred dvomi rokmi vznikal Mužský zbor Kúcané. Bol to naozaj nový začiatok, skutočný východ, pri ktorom sme hľadali smer akým sa vyvíjať, a ktorý by bol pre nás charakteristický. Voľba padla na staré, mnohokrát zabudnuté, vývojom a zmenami v druhej polovici 20. storočia nepoznačené piesne, ukázať tak nielen ľuďom na Záhorí, ale každému záujemcovi o tradičnú ľudovú kultúru, krásu, bohatosť námetov a nápevov záhoráckeho piesňového repertoáru.

Začiatky nášho mužského zboru boli v mnohom úsmevné, často i rozpačité. Dôležitá bola však skutočnosť, že sa zišla partia ľudí, ktorá si „sadla“ nielen povahovo, ale i hlasovo. Impulzy a inšpiráciu k ďalšiemu napredovaniu sme si brali zo susednej Moravy, či už sa jedná o rovnaké zoskupenie spevákov s dlhoročnou existenciou v Starej Břeclave alebo nášho neúnavného propagátora Antonína Vrbu zo srdca Horňácka z Velkej nad Veličkou. Smerodajné bolo, že sme akosi prirodzene upustili od rôznych umelých piesní alebo od ich dychovkových úprav a rozhodli sme sa v mnohých ohľadoch pre zložitejšiu cestu hľadania starých piesňových zápisov.

V takejto situácii, sme po troch skúškach, ktoré boli viac zoznamovaním a hľadaním čo spievať, absolvovali prvé vystúpenie na tradičnom radošovskom „Hurbánku“ v máji 2013. Počas týchto prvých mesiacov jestvovania sa nám podarilo získať vďaka terajšiemu kútskemu farárovi vdp. Františkovi Moškovi priestor na skúšanie a postupne sa vykryštalizovalo aj obsadenie najdôležitejších postov pre dobré fungovanie zboru. Umeleckými vedúcimi sa stali David Valachovič (Uďam) a Marek Gernát, organizačným vedúcim Filip Húšťava a piesňový repetoár zostal mojou doménou. K ďalším členom zboru, z ktorých každý v prípade potreby od začiatku priložil ruku k dielu patria: Peter Drška (Janček), Ondraj Valachovič (Šaulík), Stanislav (Slávek) Valla, Emil Pribyl (Ščecina), Jozef Hesek (Kusý), Stanislav Polák (Pípa) a Stanislav Pribila (Četar).

S myšlienkou nahrať a vydať CD sme sa pohrávali už dlhšiu dobu, jeho realizácia bola náročná ako z umeleckého a interpretačného, tak i finančného hľadiska. Osobitnou otázkou bolo samotné zostavenie. Pre oživenie sme ponúkli priestor okrem nás chlapov aj Markovi Gernátovi, Adele Húšťavovej a Kristíne Valovičovej na krásne duety a v snahe zachytiť šikovné deti z Dfs Kúcánek, zaspievali sólistky Anna Mária Valová, Lucia Andrašková a chlapci Jakub Ralbovský a súrodenci Peter a Pavol Pavelkoví.

 

Z hľadiska výberu piesní sme sa priklonili k takým, ktoré boli textovo i melodicky zaujímavé a zväčša často zabudnuté. Aj preto prosíme pri hodnotení o zhovievavosť, ak si tam niekto z Vás nenájde práve tú „svoju“. Materiály z ktorých sme čerpali pochádzajú z činnosti významných zberateľov. Na prvom mieste treba uviesť kútskeho rodáka, národne uvedomelého kňaza Ondreja Ralbovského      (1857 - ?), ktorý reagoval na výzvu zberu slovenských ľudových piesní a v rokoch 1880 a 1882 zaslal do vtedajšieho Turčianskeho Sv. Martina vyše 200 textov s notovými zápismi, tie vyšli v dvoch zväzkoch Slovenských spevov. Ďalšou významnou osobnosťou bol etnograf a fotograf Karol Plicka (1894 – 1987). Z jeho zberateľskej činnosti sú zaujímavé hlavne publikácie Eva Studeničová spieva (1928, reedícia 1984), kde podal výber z vyše 250 piesní od Evy Studeničovej (1851 - 1943) rodáčky z Moravského Sv. Jána a Slovenský spevník I. (1961) s 500 vybranými piesňami zo všetkých regiónov obývaných Slovákmi.

Napokon veľkou zásobárňou piesní a inšpiráciou je šesťdielny súbor spevníkov, ktorý pod názvom Záhorácké pjesničky (1948 – 1986) vydal a pred tým neúnavne zbieral skalický rodák, sólista opery SND Dr. Janko Blaho

(1901 – 1981). Pri svojich terénnych zberoch veľmi rád zavítal aj do Kútov za svojimi známymi.  Z prvého dielu zbierky Slovácké pěsničky (1936) známeho moravského zberateľa Jana Poláčka sme sa rozhodli do výberu zaradiť v Kútoch už celkom zabudnutú pieseň Ty Kúty, Ty Kúty.

Osobitne treba uviesť dve autorské piesne - Na lanžhotském poli od Rózky Horákovej (1912 - ?) rodáčky z tejto rázovitej podlužáckej obce a      Žuté lístky z javora od nášho spoluspeváka Ondreja Valachoviča (Šaulíka) v hudobnej úprave Tibora Jediného.

 Je len príznačné, že pri takto bohatom piesňovom fonde regiónu Záhoria sme veľmi radi privítali pomocnú ruku, ktorú nám podali viacerí starší Kúcania a súčasne aj naslovovzatí odborníci, Peter Michalovič - primáš ĽH Skaličan a zároveň ctený kolega zo Záhorského múzea v Skalici a spoza Moravy primáš František Blažek a CM Břeclavan, ktorá nás pod jeho vedením na tomto CD aj hudobne sprevádza.

Obom menovaným, ale i všetkým ostatným, ktorí sa akokoľvek podieľali na oživení tradičnej kultúry v Kútoch, majú o ňu živý záujem a dali nám tak impulz i k vzniku tohto CD vyslovujem v mene MZ Kúcané a o. z. Pjekné mjestečko úprimnú vďaku.

Richard Drška

sponzori

Mužský zbor Kúcané   

Kontakt :     pjekne.mjestecko@gmail.com

Organizačný vedúci:

Filip Húšťava  +421 908 583 520,

filip.hustava@gmail.com

Umeleckí vedúci:

David Valachovič, Marek Gernát          

Detský folklórny súbor Kúcanek

Kontakt: info@kucanek.sk

Organizačná vedúca:

Ľubomíra Pernecká +421 911 313151,

lpernecka@gmail.com

Umelecká vedúca:

Milica Barkociová